Raamovereenkomst thuiszorg en apotheek

Op initiatief van diverse thuiszorgorganisaties en de Apothekersvereniging Midden en West-brabant is een raamovereenkomst getekend, waarin beide zorgdisciplines verklaren te werken volgens de richtlijnen uit de veilige principes in de medicatieketen. Hiermee wordt een stap voorwaards gezet in de medicatieveiligheid in de thuiszorg.

Veilige principes in de meditatieketen

Bij medicatie zijn veel mensen betrokken: de cliënt (en mantelzorger), arts, apotheker, en ook een zorgmedewerker als de cliënt hulp nodig heeft bij medicatie. De Veilige principes beschrijven hoe professionals in de medicatieketen kunnen samenwerken voor een veilig medicatieproces. Door het ondertekenen van de raamovereenkomst geven de thuiszorgorganisaties en apothekersorganisatie aan dat zij werken volgens deze principes.

Gerelateerde berichten