Disclaimer

De inhoud van deze website (hierna: de "Website") van Apotheek FarmaZorg Breda (hierna: de "Apotheek") op www.farmazorgbreda.nl is samengesteld door de Apotheek en vormgegeven door RB-Media.

 

De Apotheek heeft alle informatie op de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. De Apotheek aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet (meer) kunnen gebruiken van de Website, uit het gebruik van informatie van de Website of uit het gebruik van apps of andere sites die u bezoekt via links op de Website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in (een aanbod op) de Website binden de Apotheek niet.

De Website alsmede de via de Website te benaderen webapplicaties bevatten teksten, tabellen, foto's, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is de Apotheek dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.

Ieder ander gebruik van de Website dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor ander gebruik, bewerking of publicatie van (een onderdeel van) de Website heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van de Apotheek nodig. De Apotheek behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.

Er kan geen enkele aanspraak op bescherming geclaimd worden ten aanzien van gegevens, elementen of onderdelen van een eigen bestand die ontleend zijn aan respectievelijk afkomstig zijn van de Website en/of de webapplicaties van de Apotheek die via de Website te benaderen zijn. Het commercieel aanwenden van een dergelijk bestand is in strijd met de aan de Apotheek dan wel haar licentiegever(s) toekomende rechten van intellectueel eigendom.

Via de Website kan er naar andere websites worden gelinkt. Deze websites zijn niet door de Apotheek gecontroleerd. De Apotheek aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte websites. Lees altijd de disclaimer en het privacy statement van deze websites.

U kunt ons uiteraard helpen de informatie op de Website correct en actueel te houden. We stellen het op prijs als u onjuistheden of tips aan ons meldt.

De Apotheek is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of lay-out van de Website alsmede de webapplicaties van de Apotheek die via de Website te benaderen zijn.